Thống kê xổ số Power 655

Bảng thống kê xổ số Power 6/55 tính tới thời điểm này

Bộ số Thống kê XS Power từ 18/05/2024 đến 17/06/2024
01
4.4% 4 lần
39
4.4% 4 lần
47
4.4% 4 lần
51
4.4% 4 lần
16
3.3% 3 lần
20
3.3% 3 lần
32
3.3% 3 lần
08
3.3% 3 lần
12
3.3% 3 lần
13
3.3% 3 lần
18
2.2% 2 lần
10
2.2% 2 lần
24
2.2% 2 lần
25
2.2% 2 lần
26
2.2% 2 lần
30
2.2% 2 lần
31
2.2% 2 lần
04
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
36
2.2% 2 lần
38
2.2% 2 lần
07
2.2% 2 lần
42
2.2% 2 lần
43
2.2% 2 lần
45
2.2% 2 lần
14
2.2% 2 lần
49
2.2% 2 lần
02
2.2% 2 lần
52
2.2% 2 lần
53
2.2% 2 lần
37
1.1% 1 lần
06
1.1% 1 lần
19
1.1% 1 lần
40
1.1% 1 lần
41
1.1% 1 lần
27
1.1% 1 lần
29
1.1% 1 lần
44
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
21
1.1% 1 lần
22
1.1% 1 lần
50
1.1% 1 lần
23
1.1% 1 lần
35
1.1% 1 lần
05
1.1% 1 lần
54
1.1% 1 lần
55
1.1% 1 lần
48
0% 0 lần
03
0% 0 lần
17
0% 0 lần
11
0% 0 lần
09
0% 0 lần
28
0% 0 lần
46
0% 0 lần
34
0% 0 lần